Destek Hattı:

+90 507 248 42 50

DUYURULAR

  • Ana Sayfa
  • /
  • KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve eknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

Program Kapsamında Verilen Destekler

Program kapsamında, kurul kararı ile aşağıda yer alan destekler verilir.

a) Kira Desteği

1) Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan ARGE desteklerinden yararlanarak işletmesini kuran girişimcilere, proje süresince teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami 1.250 TL olmak üzere toplam 30.000 TL, teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami 1.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL geri ödemesiz kira desteği verilebilir.

b)Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım Ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

1) Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; yararlanıcıya geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 300.000 TL destek sağlanır.

c) Personel Gideri Desteği

1) Personel gideri desteği kapsamında, projede çalışan personel, işletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimcinin kendisi ve projede görevli bir ortağı için geri ödemesiz olarak %100 destek sağlanır.

2) Personel giderleri için; asgari geçim indirimi dahil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda destek sağlanır

3) Desteklenecek personel sayısına, niteliğine ve süresine Kurul karar verir. Personel Gideri Desteği için yeni istihdam şartı aranmaz.

4) Desteğin üst limiti geri ödemesiz olarak 150.000 TL’dir.

d) Proje Geliştirme Desteği

İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limit 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

e) Başlangıç Sermayesi Desteği

1) Bu destekten; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden ar-ge desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan işletmesini kuranlar, üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar ile öğretim elemanları yararlanabilir. Bu destek, belirtilen kriterleri sağlayan girişimcilerin işletme kuruluşu giderleri ile ofis donanım giderleri için verilir.

2) Destek üst limiti geri ödemesiz 20.000 TL olup, destek oranı % 100’dür.