Destek Hattı:

+90 507 248 42 50

DUYURULAR

Geleneksel Girişimci Programı

 • Geleneksel Girişimci Programının hedefi, işletmeleri en kırılgan olduğu kuruluş yıllarında desteklemek ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmektir.
 • Geleneksel Girişimci Programında;
  • a) Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 (beş bin) TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 (on bin) TL,
  • b) Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 (kırk bin) TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 (on bin) TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 (elli bin) TL’ye kadar destek sağlanır.

İleri Girişimci Programı

 • İleri Girişimci Destek Programının hedefi, ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları ve orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının arttırılması, işletmelerin en kırılgan olduğu kuruluş yıllarında desteklenmesi ve bu işletmelerde istihdamın teşvik edilmesidir.
 • İleri Girişimci Programında;
  • a) Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 (beş bin) TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 (on bin) TL,
  • b) Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, bu programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 (kırk bin) TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 (on bin) TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 (elli bin) TL’ye kadar,
  • c) Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak 100.000 (yüz bin) TL, orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler için 200.000 (iki yüz bin) TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler için 300.000 (üç yüz bin) TL,
  • ç) Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında geri ödemesiz olarak 10.000 (on bin) TL destek sağlanır.
 • Makine, teçhizat ve yazılım desteği ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği için destek oranı %75 (yetmiş beş)’tir.

Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. Makine teçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya satış faturası tarihi ile işletmeye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması gerekir. İlk satış faturası bulunamaması durumunda ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlardan herhangi birinin sunulması gerekir.

Performans desteği

 • GelenekselPerformans desteği, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.
 • Performans desteği, program başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci performans dönemi ve 2 nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.
 • Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

  Birinci performans dönemi için;

  • 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
  • 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
  • 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,

  İkinci performans dönemi için;

  • 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
  • 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
  • 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

  olmak üzere en fazla 40.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

 • Performans dönemine ilişkin prim gün sayısı hesabında, ilgili performans döneminin başlangıç tarihine denk gelen ayın tamamı toplama dâhil edilir, son gününe denk gelen ay ise dikkate alınmaz.